Zajęcie pasa na prowadzenie robót w pasie drogowym


Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:
 • prowadzenie robót na pasie drogowym;
 • umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas robót
 • mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
 • zatwierdzony, przez właściwy organ zarządzający ruchem (Wydział Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach), projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
 • informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót
 • upoważnienie / pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach lub na konto Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) w przypadku kopii dodatkowo 5 zł.
Dodatkowe informacje:
 • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządu dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Odwołanie:
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Opłaty:
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na inne cele, na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przez 1 dzień.