Zajęcie pasa na prowadzenie robót w pasie drogowym


Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:
 • prowadzenie robót na pasie drogowym;
 • umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas robót
 2. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa  drogowego
 3. plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1: 1000 lub 1: 500
 4. kserokopia decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach uzgadniająca lokalizację urządzeń/zjazdów/innych w pasie drogowym
 5. kserokopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych)
 6. informacja o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji  ruchu)
 7. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót, wg druku ZDP) 
 8. oświadczenie (wg druku ZDP):                                 

- o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie  drogowym

- o zgłoszeniu budowy
- o zgłoszeniu prowadzonych robót

       9. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym
     10. pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą

 

Dodatkowe informacje:
 • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządu dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Odwołanie:
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Opłaty:
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na inne cele, na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przez 1 dzień.