Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej
2352 S na odcinku Boruszowice - Mikołeska

Zakres prac obejmował między innymi:
- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót;
- mechaniczne ścinanie poboczy;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej;
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych (warstwa ścieralna);
- wyrównanie pobocza kruszywem naturalnym, dolomitowym o frakcji 0 - 31,5;
- wykonanie remontu nawierzchni grysami asfaltowymi i emulsją przy użyciu Remontera.