Utwardzenie pobocza na odcinku DP 3209 S
w Nowej Wsi Tworoskiej

Zakres prac obejmował między innymi:
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnika;
- wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie;
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych;
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych (lepiszcze szybkoschnące);

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.