Umieszczanie urządzeń infrastruktrury technicznej

Wymagane dokumenty:
 1. wniosek na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej zawierający rodzaj, wymiary i powierzchnię urządzenia
 2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem wraz z naniesionymi wymiarami urządzeń
 3. kserokopia decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach uzgadniająca lokalizację urządzeń w pasie drogowym
 4. kserokopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych 
 5. informacja o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu)
 6. pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą


Dodatkowe informacje:

 • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, za przekroczenie terminu podanego w zezwoleniu, zajęcia powierzchni większej niż w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,  karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Odwołanie:
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Opłaty:
 • Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty roczne.
 • Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
 • Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.
 • Składając wniosek na umieszczenie urządzeń należy jednocześnie określić termin (obejmujący pełne lata kalendarzowe), na który należy wydać zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Po upływie tego terminu strona zobowiązana jest do wystąpienia o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tych urządzeń na następny okres. Nie wywiązanie się z tego obowiązku spowoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnych opłat przewidzianych przepisami.
 • W przypadku przekazania urządzenia na majątek gestorów sieci należy przedłożyć w Zarządzie Dróg protokół przekazania urządzenia celem wystawienia decyzji o opłacie rocznej na właściwy podmiot.