Umieszczanie obiektów budowlanych, reklam i na prawach wyłączności


Uzgodnieniu podlega umieszczenie:
 • obiektów budowlanych (np. kiosk, stoisko handlowe, schody)
 • reklam - nośników informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczonych w polu widzenia użytkowników drogi, niebędących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę
 • na prawach wyłączności: tymczasowe stoisko handlowe (np. na odpust, przy cmentarzach itp.), wydzielone miejsce parkingowe (koperta - położenie w stosunku do osi jezdni: równoległe - powierzchna 5,0 m x 2,3 m; prostopadłe: powierzchnia 4,5 m x 2,3 m), inne obiekty (np. rusztowanie)
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją i określeniem wymiarów zewnętrznych oraz odległości od krawędzi jezdni
 • w przypadku obiektów budowlanych pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
 • w przypadku miejsc parkingowych zatwierdzony projekt organizacji ruchu dotyczącego lokalizacji miejsc parkingowych
 • w przypadku reklam projekt graficzny w kolorze
 • w przypadku tymczasowych stoisk handlowych kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • projekt techniczny konstrukcji i tablicy reklamowej zawierający wymiary, materiał z jakich jest wykonana tablica reklamowa, sposób montażu
 • zgoda właściciela obiektu stanowiącego nośnik reklamy (w przypadku reklam umieszczanych na istniejących urządzeniach obcych i obiektach np. na rusztowaniach, ogrodzeniach, kioskach, słupach itp.)
 • pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą

Dodatkowe informacje:
 • lokalizacja, wielkość i kolorystyka reklam, nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg i pieszych, odwracać uwagi kierowców od ruchu na drodze i wprowadzać ich w błąd, nie dopuszcza się umieszczania reklam na urządzeniach drogowych (barierach energochłonnych, znakach drogowych itp.)
 • lokalizacja miejsc parkingowych wymaga sporządzenia zmiany planu stałej organizacji ruchu
 • jeżeli na czas umieszczenia / montażu  niezbędne jest zajęcie pasa drogowego wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym
 • w celu przedłużenia posiadanej decyzji należy złożyć ponowny wniosek z nowym terminem zajęcia przed upływem terminu dotychczasowego zezwolenia.
 • lokalizacja reklamy w pasie drogowym na nośnikach typu laweta pozostawiona w miejscach służących parkowaniu pojazdów wymaga również uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego.
Opłaty:
 • Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
Odwołanie:
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.