Remont odcinka chodnika w ciągu ulicy Szkolnej
w Wojsce od wjazdu do szkoły do skrzyżowania
z ulicą Powstańców Śląskich

Zakres prac obejmował między innymi:
- rozebranie chodników z płyt betonowych;
- rozebranie krawężników betonowych;
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
- rozebranie chodników z płyt betonowych;
- wykonanie ławy pod krawężniki;
- ułożenie obrzeża betonowego;
- ułożenie krawężnika betonowego;
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego pod chodnik;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej;
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową;

- wymianę wpustu i studni rewizyjnej

Zdjęcie nr 3