Remont chodnika w ciągu ulicy Wolności
w Zbrosławicach na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Kościelną do wjazdu do szkoły

Zakres prac obejmował między innymi:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
- przestawienie krawężników kamiennych wystających na podsypce cementowo – piaskowej;
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- ułożenie obrzeża betonowego na podsypce piaskowej;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej (holland szara);
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej (holland czerwona);
- remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na płask;
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, dla kratek ściekowych ulicznych, dla zaworów wodociągowych i gazowych, telefonicznych.