Przejazd pojazdu nienormatywnego
(obowiązuje od 19 października 2012r.)
Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, albo którego wymiary lub masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy, jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego tylko dla kategorii I, kategorii II, kategorii III.

Natomiast dla kategorii IV, kategorii V, kategorii VI, kategorii VII zezwolenia wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.


Zezwolenia na przejazd wydawane jest:
 • Kategoria I: w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej.
 • Kategoria II: na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej na wniosek podmiotu wykonującego przejazd.
 • Kategoria III: na przejazd pojazdu nienormatywnego na wniosek podmiotu wykonującego przejazd.

Ustawowy czas realizacji:
 • Kategoria I: 7 dni
 • Kategoria II: 3 dni
 • Kategoria III: 3 dni

Zezwolenia dotyczą pojazdów:
 • Kategoria I:
  • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  • o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
 • Kategoria II:
  • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
  • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
  • o szerokości nieprzekraczającej 3.5 m.
 • Kategoria III:
  • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
  • o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów,
  • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Okres na jaki może być wydane zezwolenie:
 • Kategoria I: 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy
 • Kategoria II: 12 miesięcy
 • Kategoria III: 1 miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące.
Wzory wniosków o wydanie zezwolenia kategorii I,  II, III określone są w załącznikach nr 1, 2, 3 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

 

Opłaty za wydanie zezwolenia:

 • Kategoria I: Opłatę ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów (odpowiadających liczbie samochodów określonych we wniosku) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie:
  • 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 • Kategoria II: 100 zł
 • Kategoria III:
  • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  • 2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Opłatę nalezy wpłacać na konto:

06 1140 1078 0000 4054 7200 1001

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 54

 

Przebieg procedury:

 • Złożenie pisemnego wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I, II lub III: Wnioskodawca składa wniosek do organu właściwego będącego zarządcą drogi wraz z dowodem wniesienia opłaty
 • Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku: W sytuacji, gdy wniosek nie jest kompletny organ wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.),
 • Wydanie zezwolenia:
  • Po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w przepisach prawa organ wydaje decyzję o zezwoleniu na przejazd pojazdu odpowiedniej kategorii
  • W przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę wymogów, organ podejmuje decyzję o odmowie wydania zezwolenia,
  • W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę,
  • Niespełnienie warunków formalnych powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Środki odwoławcze procedury: Od decyzji przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 19 października 2012 roku:

 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz. U. 2004r. Nr 204 poz. 2088)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r., poz. 629)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22[nbsp}czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r., poz. 366)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003r. Nr 14, poz. 144 ze zm.)