Przebudowa ulicy Wyszyńskiego
od ul. Gliwickiej do ul. Obwodowej 

Przebudowę ul. Wyszyńskiego wykonano na odcinku o długości 1046m od skrzyżowania z ul. Obwodową do skrzyżowania z ul. Gliwicką.
W wyniku przebudowy zostały podwyższone parametry użytkowe drogi. Wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodnika, dokonano poszerzenia miejsc postojowych wzdłuż parku, wykonano zatokę autobusową oraz wybudowano azyle dla pieszych.

Zakres robót obejmował między innymi:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej;
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z kostki betonowej 
na podsypce piaskowej;
- ułożenie obrzeża betonowego na podsypce cementowo – piaskowej;
- ułożenie krawężników betonowych wystających z wykonaniem ław;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna;
- regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych 
i gazowych, dla włazów kanałowych oraz dla kratek ściekowych ulicznych;
- montaż studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych;
- humusowanie skarp wraz z ich obsianiem;
- montaż pionowych znaków drogowych;
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową.