Lokalizacja reklamy w pasie drogowym

Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym reklam.

Wymagane dokumenty:


1. Szczegółowy plan sytuacyjny (2 szt.) w skali 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji  reklamy/ reklam.

2. Projekt graficzny z wymiarami reklamy/reklam.

3. Zgodę właściciela słupa oświetleniowego/energetycznego jeżeli reklama/reklamy będzie przymocowana do tego słupa.

4. Pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą.


Dodatkowe informacje:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na adres ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry lub przesłać pocztą.

Wniosek składa wnioskodawca: inwestor lub pełnomocnik

* gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo  poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:
25 1050 1230 1000 0090 3045 9367

Kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu w terminie 30 dni, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.

Występując o pozwolenie na umieszczenie nowo budowanej reklamy w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie decyzji na lokalizację reklamy w pasie drogowym, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji na lokalizację dopiero należy złożyć wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.


Decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),

Informacji udziela:

Dział Ewidencji i Zarządzania pokój nr 5

tel. 32 285 48 62 wew. 18 w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku.

Odwołanie:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.