Lokalizacja zjazdu


Procedura dotyczy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu (budowę, przebudowę) z działki w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej oraz warunków technicznych do wykonania zjazdu.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowę
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach lub na konto Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach), w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego
 • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją, a w razie jego braku kopię prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, (nie dotyczy przebudowy istniejącego zjazdu),
 • upoważnienie / pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach lub na konto Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) w przypadku kopii dodatkowo 5 zł.
 • dokument określający posiadane prawo do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany
 • mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem lokalizacji zjazdu,
Dodatkowe informacje:
 • Po uzyskaniu od zarządcy drogi warunków budowy / przebudowy zjazdu wnioskodawca zobowiązany jest uzgodnić u zarządcy drogi powiatowej projekt budowlany zjazdu.
 • Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
 • Ważność decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lata od dnia jej wydania zjazd nie został wybudowany.
 • Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
 • Inwestor winien na podstawie tej decyzji wystąpić do Zarządu Dróg z wnioskiem o wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 • Utrzymanie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
 • Dla wykonania zjazdu z drogi należy posiadać zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót.
Odwołanie:
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.