Lokalizacja zjazdu

Procedura dotyczy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu (budowę, przebudowę) z działki w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej oraz warunków technicznych do wykonania zjazdu.

Wymagane dokumenty:
 1. wniosek na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowę
 2. Projekt zagospodarowania terenu/plan sytuacyjny (2 egz.) z zaznaczoną lokalizacją działki/działek oraz lokalizacją zjazdu  skali 1:500 lub 1:1000.
 3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg druku ZDP)
 4. Dokument określający sposób wykorzystania terenu który ma obsługiwać zjazd. 
 5. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością przyległą do pasa drogowego. 
 6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł na lokalizację zjazdu publicznego w przypadku gdy wniosek dotyczy takiego zezwolenia. 
 7. Pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą.                     
                                                                                                                                                                             Dodatkowe informacje:
 • Po uzyskaniu od zarządcy drogi warunków budowy / przebudowy zjazdu wnioskodawca zobowiązany jest uzgodnić u zarządcy drogi powiatowej projekt budowlany zjazdu.
 • Ważność decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lata od dnia jej wydania zjazd nie został wybudowany.
 • Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
 • Inwestor winien na podstawie tej decyzji wystąpić do Zarządu Dróg z wnioskiem o wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 • Utrzymanie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
 • Dla wykonania zjazdu z drogi należy posiadać zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót.

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na adres ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry lub przesłać pocztą.

Wniosek składa wnioskodawca: inwestor lub pełnomocnik

* gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo  poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:
25 1050 1230 1000 0090 3045 9367

Kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu w terminie 30 dni, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.

Decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),

Informacji udziela:

Dział Ewidencji i Zarządzania pokój nr 5

tel. 32 285 48 62 wew. 18 w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku.Odwołanie:
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.