Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej

Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (linia energetyczna, wodociąg, kanalizacja, gazociąg, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, itp.). Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod", „na" lub „nad" terenem pasa drogowego.  


Wymagane dokumenty:

  1. Aktualna mapa zasadnicza (2 egz.) potwierdzona urzędowo (Wydział Geodezji) w skali 1:500  z naniesionymi granicami działek z zaznaczoną i  zwymiarowaną trasą urządzeń objętych wnioskiem w oryginale bądź kolorowej kserokopii przedstawiająca zakres dotyczący umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych
  2. Warunki wydane przez właściciela sieci.
  3. Opis techniczny zawierający wskazanie sposobu wykonania planowanych  robót wraz z podaniem zajmowanych elementów pasa drogowego dróg powiatowych.
  4.  Pełnomocnictwo inwestora* wraz z opłatą. 

 

Dodatkowe informacje:
  • Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
  • Uzgodnienie lokalizacji urządzenia wygasa, jeżeli w ciągu 2 lata od dnia jej wydania urządzenie nie zostało wybudowane.
  • Inwestor winien na podstawie tej decyzji wystąpić do Zarządu Dróg z wnioskiem o wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na adres ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry lub przesłać pocztą.

Wniosek składa wnioskodawca: inwestor lub pełnomocnik

* gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo  poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:
25 1050 1230 1000 0090 3045 9367

Kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu w terminie 30 dni, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.

Decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),

Informacji udziela:

Dział Ewidencji i Zarządzania pokój nr 5

tel. 32 285 48 62 wew. 18 w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku.Odwołanie:
  • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.