Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej


Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (linia energetyczna, wodociąg, kanalizacja, gazociąg, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, itp.). Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod", „na" lub „nad" terenem pasa drogowego.  

Wymagane dokumenty:
  • wniosek z podaniem rodzaju urządzenia, projektowanej lokalizacji umieszczenia, numerów działek jakie będzie obejmować lokalizacja urządzenia
  • mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem projektowanej lokalizacji umieszczenia urządzenia
  • upoważnienie / pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach lub na konto Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) w przypadku kopii dodatkowo 5 zł.
Dodatkowe informacje:
  • Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
  • Uzgodnienie lokalizacji urządzenia wygasa, jeżeli w ciągu 2 lata od dnia jej wydania urządzenie nie zostało wybudowane.
  • Inwestor winien na podstawie tej decyzji wystąpić do Zarządu Dróg z wnioskiem o wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Odwołanie:
  • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.