Budowa odwodnienia DP 3248 Kalety - Miotek
w ciągu ulicy Ignacego Paderewskiego
w miejscowości Kalety - etap II

  Zadanie zostało wykonywane na odcinku od studni rewizyjnej
na wysokości posesji nr 7 do wjazdu do posesji nr 42.
Zakres robót obejmował między innymi:
- rozbiórkę istniejącego chodnika;
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi;
- wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej szarej bezfazowej
na podbudowie;
- wykonanie wjazdów do posesji i lokalnych dróg z kostki betonowej czerwonej na podbudowie;

- remont cząstkowy nawierzchni przy krawężniku oraz w śladzie wykonanych przekopów przykanalików.