Awaryjne zajęcie pasa


Po zlokalizowaniu awarii, której naprawa wymaga zajęcia pasa drogowego drogi publicznej prowadzący roboty / gestor urządzenia powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie zarządcę drogi o zaistniałej sytuacji. Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego nie wymaga się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym.

Wymagane dokumenty:
  • wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii
  • mapa lub szkic miejsca awarii