Budowa chodnika na długości 265m wzdłuż drogi powiatowej
3210 S ― ul. Główna w Zendku.


Zakres prac obejmował między innymi:

- rozebranie chodników z płyt betonowych,
- rozebranie krawężników betonowych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej,
- wymianę krawężników betonowych,
- remont kratek ściekowych wraz z przykanalikiem,
- zabudowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych,
- regulację wpustów ulicznych.